Mỗi vận động viên sẽ phải ký tên đồng ý với các nội dung trong Biên bản miễn trừ trách nhiệm trên tablet khi check in nhận BIB. Đây là một phần của quy trình đăng ký, trừ khi có quy định khác của Ban tổ chức.

Tất cả các vận động viên tham gia dưới 18 tuổi tính trong năm diễn ra giải đua đều phải có sự xác nhận của người bảo trợ hoặc cha mẹ. Người bảo trợ hoặc cha mẹ phải ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi diễn ra cuộc đua. Ban tổ chức có quyền từ chối quyền thi đấu đối với các vận động viên chưa hoàn thành đơn xác nhận có chữ ký của người bảo trợ hoặc cha/mẹ.


PARTIPATION DISCLAIMER FORM

Each athlete will have to sign to agree with the contents of the Partipation Disclaimer Form on the tablet when checking in to receive the BIB, unless there are any other regulations from the Organizing Committee.

All athletes participating under the age of 18 in the year of the race must have the endorsement of a guardian or parent. The guardian or parent must sign the disclaimer prior to the race. The Organizing Committee has the right to deny entry to athletes who have not completed a confirmation form signed by a guardian or parent.