Trong chuỗi dài lịch sử, quê hương Bến Tre đã được chứng minh là vùng đất lành, luôn che chở, sản sinh và nuôi dưỡng nhiều nhân tài của đất nước, trong đó có nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Tuy không sinh ra và lớn lên trên đất Bến Tre, nhưng hơn 1/4 thế kỷ cụ đã sống ở đây và lao động nghệ thuật cần mẫn, cứu người, giúp đời, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Nguyễn Đình Chiểu - tiểu sử, quan điểm, phong cách sáng tác

Thơ của cụ đã đóng góp rất lớn trong việc nâng giá trị văn hóa, nhân văn, nhân đạo của người Bến Tre lên tầm cao mới. Những đóng góp đó thể hiện đậm nét trong các tác phẩm văn- thơ như: Chạy Tây, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Cáo thị, Thư gởi mẹ, Văn tế Trương Định. Tất cả văn thơ của cụ đều thể hiện ý chí độc lập, hòa bình, hạnh phúc, công bằng xã hội. Đặc  biệt là truyện thơ Lục Vân Tiên đã để lại cho đời hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa mà còn in sâu trong tâm trí người Bến Tre. Nhiều bậc cao niên tuy không biết chữ, nhưng vẫn thuộc làu tác phẩm Lục Vân Tiên. Chính điều đó đã góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống và bản lĩnh của người Bến Tre qua từng thế hệ.

Ngày nay, trong quá trình phát triển và hội nhập, các giá trị văn hóa, nhân văn, nhân đạo trong các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu nói chung, Lục Vân Tiên nói riêng vẫn còn nguyên giá trị. Đó vừa là bản sắc văn hóa đặc thù Bến Tre trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, vừa là hành trang vô giá để các thế hệ sau vững bước tiến lên.

Từ lòng trân trọng sâu sắc đối với nhà thơ, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh luôn chăm lo gìn  giữ, tôn tạo phát triển khu di tích Nguyễn Đình Chiểu cũng như các sáng tác thơ, văn của cụ. Đặc biệt từ năm 1993 tỉnh đã chọn ngày 1-7, ngày sinh cụ Nguyễn Đình Chiểu, là ngày lễ hội truyền thống văn hóa của tỉnh. Lễ hội đó đã góp phần tác động tích cực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. 

Trong những ngày tổ chức lễ hội truyền thống văn hóa, kỷ niệm 187 năm ngày sinh và 121 năm ngày mất của nhà thơ yêu  nước Nguyễn Đình Chiểu, nhiều hoạt  động đã và đang diễn ra sôi nổi tại Ba Tri: biểu diễn lân, võ thuật Vovinam, liên hoan dạ hội hóa trang Lục Vân Tiên- Kiều Nguyệt Nga, ngâm thơ Nguyễn Đình Chiểu. Liên hoan đờn ca tài tử, liên hoan múa bóng rổi. Hội thi: tiếng hát Hoa phượng đỏ, thi đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, đập niêu, kéo tay, thi  mâm xôi ngày hội, thi mâm cơm ngày giỗ cùng triển lãm ảnh thành tựu kinh tế của tỉnh và các hoạt động thể thao.


NGUYEN DINH CHIEU – FAMOUS CELEBRITY IN BEN TRE

In a long history, Ben Tre’s hometown has been proven to be a good land, always protecting, producing and nurturing many talents of the country, including patriotic poet Nguyen Dinh Chieu. Although he was not born and raised in Ben Tre, but for more than a quarter of a century he has lived here and worked diligently in art, saving lives, helping people, and sticking closely with the people.

His poetry has made a great contribution in raising the cultural, humanistic and humanitarian values ​​of the Ben Tre people to new heights. These contributions are clearly reflected in literary and poetic works such as: Run Tay, Van Te philanthropist Can Giuoc, Cao Thi, Letter to Mother, Van Te Truong Dinh. All of his poems and poems express the will of independence, peace, happiness, and social justice. Especially, the poem story of Luc Van Tien has left a unique form of folk performance, not only meeting the needs of cultural activities but also deeply imprinted in the minds of Ben Tre people. Many seniors, though illiterate, still memorized the works of Luc Van Tien. That has made an important contribution to the formation of personality, quality, morality, lifestyle and bravery of Ben Tre people through each generation.

Today, in the process of development and integration, the cultural, humanistic and humanitarian values ​​in the works of Nguyen Dinh Chieu in general and Luc Van Tien in particular are still valid. It is both a unique cultural identity of Ben Tre in the diversity of Vietnamese culture, and an invaluable baggage for future generations to firmly move forward.

From deep respect for the poet, over the years, the Party Committee and people in the province have always taken care of preserving, embellishing and developing the Nguyen Dinh Chieu relic site as well as his poetic and literary compositions. Especially since 1993, the province has chosen July 1, the birthday of Nguyen Dinh Chieu, as the province’s traditional cultural festival. That festival has contributed positively in improving the material and spiritual life of the people in the province.

In the days of organizing traditional cultural festivals, commemorating the 187th birthday and 121th anniversary of the death of patriotic poet Nguyen Dinh Chieu, many activities have been taking place excitingly in Ba Tri: lion performance, Vovinam martial arts, Luc Van Tien-Kieu Nguyet Nga masquerade party, Nguyen Dinh Chieu’s poetry recitation. Don Ca Tai Tu Festival, Basketball Dance Festival. Competitions: singing of red phoenix flowers, contest of stick push, tug of war, sack dance, pot smashing, hand pulling, festival raspberry festival, death anniversary rice tray contest and photo exhibition of provincial economic achievements and activities sports action.